SK – Od 1. januára 2020 sú aplikované nasledovné úpravy

  • pre lepší prehľad a jednoduchosť sú zachované iba najčastejšie používané možnosti členstiev
  • platnosť 8 a 12 vstupových členstiev je predĺžená na 2 kalendárne mesiace (ich platnosť nebude možné pozastaviť ani predĺžiť)
  • 1-rázové členské poplatky (študenti, reprezentanti, atď) na Open gym boli znížené na 4/3 Eur
  • “stopnutie” členstiev bude možné iba na 10 a viac dní, a to až odo dňa požiadania o “stopnutie” členstva (písomnou formou alebo osobne na recepcii), ak neprítomnosť člena nepresiahne 10 dní tak jeho členstvo predĺžené nebude
  • zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že všetky členstvá sú neprenosné z osoby na osobu

Detailné info v sekcii Pravidlá prihlasovania a cenník

V priebehu januára, 2020 sa môžete tešit na prechod na nový registračný systém, ktorý nám prinesie možnosti použitia mobilnej aplikácie, lepšieho prehľadu týkajúceho sa účasti na lekciách, a taktiež nového systému financovania Vašich aktivít s možnosťou využitia “online peňaženky” prostredníctvom zavedenia systémovej meny “gymcoin”

 

EN – Applied changes from January 1st, 2020

  • for a better overview we keep just a most used membership types
  • 8 and 12 time entrances validity is prolonged to 2 calendar months (their validity is not possible to prolonged or freeze)
  • 1-time Open gym entrance for students is decreased for 4/3 Eur
  • “freeze” of unlimited memberships is possible only for 10 days and more (from day when you will ask to freeze it by mail or personaly at the gym reception), if the member absence will be shorter then 10 days, the membership will not be prolonges
  • all kinds of memberships are not transferable from person to another person

Detailed info in website section Subscription rules and price list

During January, 2020 we are planning to change our registration system, users will got opportunity for a better account overview by mobile application and new gym activities financing by introduction of gym currency called “gym-coin”