SK – CrossFit nestráca popularitu ani v dňoch svetovej pandémie!

Dnes je to približne mesiac odkedy sú brány nášho gymu zatvorené, nie len pre našich členov, ale aj pre nás. Tak ako niektorí z vás sme sa rozhodli “požičať si “ z nášho milovaného gymu pár kusov základného vybavenia, aby sme mohli zostať v tom, čo milujeme aktívni.

Aj my sme v prvých dňoch naivne dúfali..

Povedzme si úprimne, toto nikto z majiteľov gymov nečakal! Aj tak sme namiesto zbytočných konšpirácii pokračovali ďalej v našich plánoch na rozbehnutú sezónu. V našej CrossFitovej telocvični Good Vibes cvičí približne 1/3 zahraničných študentov a zvyšok tvoria Slováci.  Od začiatku fungovania ešte v starých priestoroch bolo našim snom  v Martine vybudovať dostatočné povedomie o tomto športe, čo sa nám časom aj podarilo.

Táto sezóna mala okrem aktívneho zapájania sa našich členov do blížiacich sa súťaží, priniesť aj:

  • novú pracovnú silu na recepciu a teda lepšie služby pre našich členov
  • modernizáciu a zmenu dizajnu našich priestorov
  • dotazníky pre ľudí, komunikačný nástroj – neprestať tvoriť pre vás to, po čom túžite
  • 2. ročník súťaže My Way Games a iné

Je to “pád na hubu”?

Nie! Práve naopak, je to skúška ako vytrvať v tom, čo sme tak dlho túžili priniesť ľuďom a prečo cítime, že sme sa narodili. Dnešná situácia nám prieniesla viac pozitívnych skúseností. Uvedomili sme si, že vďaka vybudovanej dôvere medzi nami a našimi zákazníkmi (Vami), sú aplikované sekundárne riešenia tejto situácie celkom úspešné. Verte či neverte, možno nás pokladáte za vzorných trénerov, no plán čo robiť v krízovej situácii najvyššieho stupňa sme nemali! A predsa sa zabúdzame s úsmevom a s veľkou nádejou, že s rozumom to všetko spolu zvládneme!

 

Gym je druhý domov nie len pre nás…

Za  posledné štyri týždne sa na sociálnych sieťach rozpútala debata o tom, čo idú robiť majitelia telocviční ďalej, keďže ostali bez príjmu a musia platiť stále nájom. Áno, aj nás sa to týka. V našom meste Martin sme jediná licencovaná CrossFit-ová telocvična, v ktorej si môžete zamakať pod vedením licencovaných CrossFitových trénerov. Žiaľ, nič nie je zadarmo, a keďže CrossFit je značka, tak aj nás to ročne niečo stojí. Práve začiatkom školského roka 2019 sme sa rozhodli podporiť spoločnosť CrossFit a legálne zdieľať jej koncept a štruktúry tréningu. V čom je tá krása? CrossFit ponúka cestu a možnosti ako sa zlepšiť vo všetkých športoch, navzájom ich prepája, tým prepája ľudí a tvorí jednu veľkú komunitu, na celom svete  – “druhý domov “ pre aktívnych členov.

 

Ako sme pomohli naším klientom a ako nás oni obdarovali?

Áno, naše priestory sú veľké, naši klienti sú pre nás to najdôležitejšie, no a naše vybavenie je bez nich nepoužiteľné! Bez ohľadu na to, ako dlho bude trvať “nútené zatvorenie športovísk”, sme sa rozhodli požičať našim ľuďom vybavenie. Zo začiatku len málo.. Čo sa stalo neskôr? Ozvali sa ďalší ľudia, že chcú cvičiť a potrebujú nejaké to náradie tiež! Ozvali sa i začiatočníci, nie len pokročilí, ktorí nevedia ako cvičiť, potrebujú motiváciu, prípadne radu ako ďalej…. Nám sa rozžiarili oči, uvedomili sme si, že môžeme fungovať ďalej, že naša práca má význam a vybavenie nebude zapadať prachom. Rozhodli sme sa 5-krát týždenne priniesť pre ľudí na doma tréning, začali sme 3-krát týždenne vysielať Live. Dnes sme vďační za všetky dary, ktoré sa nám od ľudí (od vás) dostali: od dôvery, ktorú máte k našej práci, od každej spätnej väzby, ktorú nám dávate a od každej konštruktívnej debaty, ktorú spolu vedieme…

 

Cestou nekonečnej pokory a lásky k športu…

Ty si tiež spadol z bicykla ako dieťa a udrel si si koleno? My sme spadli z oblakov na nohy, už nelietame tam hore. Vďaka situácii, v ktorej sme sa ocitli sme sa mnoho naučili. Veľa nového, čo aplikujeme ďalej do chodu nášho gymu, do ďalších rokov nášho fungovania. Tak ako aj vy, i my sme obyčajní ľudia, máme hypotéku, malého synčeka a chuť robiť hlavne to, čo nás baví. Hovorí sa, že si priťahuješ tých ľudí, aký ty sám si. Tiež sa hovorí, že tvoja osobnosť je tvorená piatimi ľuďmi, s ktorými sa najčastejšie stretávaš. Odkedy sme museli zatvoriť vaše obľúbené miesto, kde chodíte vypnúť po práci hlavy a naštartovať sa na ďalší alebo začínajúci deň, neprišla ani jedna negatívna myšlienka z vašej strany. Áno, už sa prihovárame k vám, naši milí kamaráti, členovia, cvičenci. Len vďaka vám vznikla komunita, v ktorej funguje symbióza, vzájomná solidarita a láska k športu. Vďaka vám vážení, každý nový člen okúsi tú príťažlivú horko-sladkú chuť CrossFit-u v skupine perfektných ľudí.

Len kvôli vám to nevzdáme a sľubujeme, že naše brány nášho spoločného domova sa opäť otvoria!

 

Nám tento nový životný smer zmenil život. CrossFit nás naučil disciplíne, k zdravej láske k sebe samému a rozvinul v nás túhu objavovať neobjavené. To všetko ostatné pozitívne, čo sa dialo potom išlo, ide a pôjde takmer samo…

 

Akou zmenou ste prešli vy? Zmenil sa váš osobný a pracovný život k lepšiemu? Kľudne nám dajte vedieť … info@goodvibescrossfit.sk

 

Do skorého videnia 🙂

 

 

EN – Crossfit is not losing it´s popularity even in these days of pandemic!

Today it’s approximately a month from when our gym has closed its gates, not only for our members but also for you. As you have, we also “borrowed” some basic equipment from our beloved gym, so we can do what we love and be active. During the first days, we also naively hoped… Let’s be honest, no one from the gym owners had expected this! Nevertheless, without any useless conspirations, we continued with our plans for this season. In our CrossFit gym Good Vibes there is approximately ⅓ of foreign students and the rest are Slovaks. From the beginning of our gym, from the time when we were in the old building, it was our dream to build awareness of this sport, in which we have succeeded.  Except an active involvement of our members in upcoming competitions, this season should have included:

  • a new employee for the bar = better service for our members
  • modernization of our space
  • questionnaires for people, communication service – to not stop making for you the things you desire
  • 2nd year of the competition, My Way Games

Is it a “kick to the teeth”?

No! It’s the opposite, it’s a test to remain in what we wanted to bring to people and why we feel like we have been born. Today’s situation has given us more positive experiences. We have realized that thanks to the build-up trust between us and our costumers (You), are the applicated solutions in this situation pretty successful. Believe it or not, maybe you take us as exemplary coaches but, we didn’t have a plan for what to do in a crisis situation in the biggest degree! But we wake up every day with a smile and a big hope that we will handle everything with wisdom together!

 

Gym isn’t a second home just to us…

In the past four weeks, there has been a debate on social media about what are the owners of gyms are going to do. They remain without an income and have to pay a lease. Yes, this applies to us too. In our town Martin, we are the only licensed CrossFit gym where you can workout under the guidance of licensed CrossFit coaches. Nothing is for free yet, CrossFit is a brand, so it costs us something every year. In the beginning of the school year of 2019, we decided to support the company CrossFit and legally share their concept and structure of training. What’s the beauty of it? CrossFit offers a way and opportunities for how to get better in every sport, it connects them, connects people and so it makes one big community all over the world – “a second home” for active members.

 

How have we helped our clients and how have they given back to us?

Yes, our spaces are big and our clients are the most important for us, but our equipment is unusable without them! Regardless of how long will the “forced closing of gyms” be applied, we decided to lend our people equipment. In the beginning only a little…What has happened later? More people have contacted us that they also want to workout and that they would need some of the equipment also! Not only the advanced contacted us but also the beginners, who do not know how to workout, need motivation or advice on what to do next… Our eyes brightened and we realized that we can continue to function, that our work has a purpose and the equipment won’t sit in the dust. We decided to bring training to people’s homes 5x a week and we started to do Live-streams 3x a week. Today we are thankful for all the gifts which we got from people (from you), and for the trust you have in our work. For every feedback you give us and for every constructive debate which we have together…

 

A path to endless humility and love for a sport…

Have you also fallen from a bike when you were a kid and hit your knee? We have fallen from the clouds onto our feet and we no longer fly up there. Thanks to the situation we have ended up in, we learned a lot. Many new things which we apply to the functioning of our gym, to the next years of our being. Also as you, we too are ordinary people, we have a mortgage, a little son and the will to do mostly the things that we enjoy. They say that you attract the kind of people, that you on your own are. They also say that your personality is composed of five people, which you interact with the most. Since we had to close your favorite place where you go after work, to chill out and to make a start to a day there hasn’t been a negative thought from your side. Yes, now I’m talking to you our dear friends that are a part of our gym. Only thanks to you, with our help, there has emerged a community that functions in symbiosis with mutual solidarity and love for sport. Thanks to you, every new member can experience the appealing bitter-sweet taste of CrossFit in a group of perfect people.

Only because of you we will not give up and we promise that the gates to our shared home will reopen!

 

This new path of life has changed our life. CrossFit has taught us to healthy discipline, to self-love and has developed a will to explore the unexplored. Everything else that was positive after went by itself.

 

What changes have you gone through? Did your personal and work life change for the better? Let us know… info@goodvibescrossfit.sk